Trang chủ » Phòng Chức Năng » PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Phòng kế hoạch tổng hợp là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

 • Kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng.
 • Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
 • Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện

CƠ CẤU NHÂN SỰ:

Nhân sự phòng Kế hoạch tổng hợp gồm 12 nhân viên, trong đó: 03 Bác sĩ, 01 Điều dưỡng, 01 Y sĩ, 01 CN.YTCC và 06 nhân viên hành chính

CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ:

  • Tổ nghiệp vụ:

 • Hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện
 • Tổ chức đào tạo liên tục nhân viên
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn
 • Triển khai công tác nghiên cứu khoa học
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp giữa khoa, phòng; giữa bệnh viện với các cơ quan liên quan
 • Đảm bảo lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ theo quy định
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị
  • Tổ quản lý chất lượng

 • Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng
 • Tổ chức thực hiện, giám sát, đánh giá, báo cáo việc triển khai về quản lý chất lượng và các đề án cải tiến chất lượng tại khoa, phòng
 • Đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *