Trang chủ » Phòng Chức Năng » PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHỨC NĂNG:

Phòng Điều dưỡng Bệnh viện Phụ sản MêKông là phòng chức năng:

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng:

 • Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động điều dưỡng, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật, các văn bản liên quan đến hoạt động điều dưỡng của bệnh viện
 • Xây dựng các mô hình chăm sóc phù hợp với nguồn lực và cơ cấu tổ chức của bệnh viện.

NHIỆM VỤ:

 • Quản lý điều hành chuyên môn:
 • Tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát các hoạt động điều dưỡng quy định tại thông tư 31/TT-BYT ngày 28/12/2021
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động điều dưỡng theo quy định
 • Quản lý nhân sự:
 • Phối hợp các khoa, phòng liên quan xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đề xuất tuyển dụng, bố trí, điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc của bệnh viện
 • Xây dựng mô tả công việc cho các thành viên của phòng điều dưỡng, điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật y trưởng khoa, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc
 • Tham gia xây dựng tiêu chí đánh giá và chịu trách nhiệm đánh giá năng lực điều dưỡng định kỳ hằng năm và trước khi tuyển dụng
 • Tham gia đề xuất bổ nhiệm và miễn nhiệm các vị trí điều dưỡng trưởng khoa, hộ sinh trưởng khoa và kỹ thuật y trưởng khoa
 • Tham gia đề xuất khen thưởng, kỷ luật các cá nhân, tập thể điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, hộ lý trợ giúp chăm sóc có thành tích hoặc vi phạm theo quy định
 • Đào tạo, nghiên cứu khoa học:
 • Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện
 • Thường xuyên đánh giá, đề xuất và thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện
 • Tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện đào tạo nâng cao năng lực hoạt động điều dưỡng cho tuyến dưới
 • Đề xuất việc tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tổ chức thi tay nghề định kỳ điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y theo quy định.
 • Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục, tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo
 • Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng chăm sóc, thực hành chăm sóc dựa vào bằng chứng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh
 • Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc, hóa chất liên quan đến hoạt động điều dưỡng, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc bệnh viện phân công

SLOGAN CỦA PHÒNG: CẨN TRỌNG – THIỆN Ý

NHÂN SỰ:

Tổng số nhân viên:  08 nhân viên

Trong đó:

 • 02 Phó trưởng phòng
 • 01 Nhân viên chuyên trách
 • 02 Cữ nhân hộ sinh chuyên trách
 • 03 Điều dưỡng – Hộ sinh đa năng

TRANG THIẾT BỊ:

 • Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện đội ngủ Điều dưỡng – Hộ sinh – Kỹ thuật viên, hộ lý lành nghề, tăng cường chất lượng chăm sóc, Phòng Điều dưỡng được trang bị mô hình thực hành đa dạng hỗ trợ cho công tác đào tạo và huấn luyện chuyên môn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *